Statut

STATUT

STOWARZYSZENIA „POD WIEŻĄ”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Stowarzyszenie działa przy SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku i nosi nazwę, STOWARZYSZENIE „POD WIEŻĄ”, zwane jest w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rybnik
 3. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 6. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 7. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach                        ( t.j. Dz.U. z 2001 Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                      o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.) oraz niniejszego Statutu zwanego dalej „Statutem”.
 8. Stowarzyszenie ma prawo posiadania i używania pieczęci, logo, godła i odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 10. Stowarzyszenie może posiadać biura regionalne oraz przedstawicielstwa za granicą.
 11. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do realizacji celów statutowych stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
 12. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 13. Stowarzyszenie może ustanowić i nadawać odznaki, medale honorowe oraz przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 2. prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo, uzależnionych i ich rodzin,
 3. pomoc w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo, uzależnionych  i ich rodzinom,
 4. udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, prawnej, materialnej oraz doradztwo na rzecz osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo, uzależnionych i ich rodzin,
 5. prowadzenie psychoedukacji, psychoterapii grupowej i indywidualnej, konsultacji i poradnictwa psychologicznego, treningów interpersonalnych, intrapsychiatrycznego rozwoju osobistego oraz umiejętności społecznych.
 6. niesienie wszechstronnej pomocy osobom chorym psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonym umysłowo oraz osobom uzależnionym poprzez udzielanie różnych form wsparcia, prowadzenie działalności informacyjnej ukierunkowanej na kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz osób uzależnionych,
 7. wspieranie i promowanie działań artystycznych i kulturalnych,
 8. upowszechnianie celów i idei Stowarzyszenia poprzez korzystanie ze środków masowego przekazu,
 9. organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych na rzecz osób chorych psychicznie,     z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo, uzależnionych i ich rodzin ,
 10. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej dla osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo, osób uzależnionych i ich rodzin,
 11. upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań                    i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
 12. kształtowanie właściwych postaw społecznych przeciwdziałających stygmatyzacji i dyskryminacji, likwidację stereotypów, błędnych wyobrażeń i mitów wobec osób                    z zaburzeniami psychicznymi,
 13. zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,
 14. organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego,
 15. podnoszenie kompetencji zawodowych osób pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi (w tym terapeutów środowiskowych),

 1. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
 2. edukację, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych, prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, szkoleń , koncertów,
 3. prowadzenie grup wsparcia, arteterapii, grup dyskusyjnych,
 4. organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, aktywnych form wypoczynku,
 5. nieodpłatną działalność pożytku publicznego, odpłatną działalność pożytku publicznego, z której przychód służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego, w tym organizację sprzedaży prac osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo, osób uzależnionych,
 6. organizowanie imprez sportowych i  kulturalnych,
 7. pomoc w poszukiwaniu miejsc pracy dla osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz osób uzależnionych,
 8. organizowanie kampanii społecznych, seminariów, wykładów, prelekcji, szkoleń, sympozjów, konferencji, spotkań, sesji i warsztatów poświęconych problemom osób chorych psychicznie, z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz problematyce uzależnień,
 9. upowszechnianie wiedzy o zaburzeniach psychicznych poprzez: publikacje (w tym multimedialne), druk ulotek, informatorów,
 10. realizacja programów informacyjno–edukacyjnych sprzyjających postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
 11. wspieranie wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla promocji zdrowia psychicznego, w tym organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach, festynach, konkursach, wystawach, warsztatach dotyczących promocji i ochrony zdrowia psychicznego.
 12. nawiązywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą,
 13. szkolenie wolontariuszy, opiekunów osób chorych psychicznie dla potrzeb pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
 14. popieranie badań naukowych dotyczących skutecznych form rehabilitacji chorych psychicznie
 15. inspirowanie i popieranie rozwoju różnych form samopomocy i społecznych systemów wsparcia,
 16. organizowanie wystaw, konkursów, aukcji dzieł sztuki,
 17. finansowanie stypendiów, nagród dla artystów,
 18. prowadzenie własnej witryny internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia,
 19. współdziałanie z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 20. współpraca ze szpitalami dla nerwowo i psychicznie chorych, a w szczególności z SP ZOZ Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ośrodkami pomocy społecznej, samorządem lokalnym i innymi organizacjami,
 21. współpraca ze szkołami i uczelniami wyższymi,
 22. działalność popularyzatorską, informacyjną, wydawniczą, promocyjną.
 23. działalność charytatywna, w tym organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych,
 24. pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
 25. pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspierających działalność statutową Stowarzyszenia,
 26. działalność w sferze rozwoju kultury, sztuki,
 27. gromadzenie środków finansowych i zasobów materialnych na cele Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 3. zwyczajnych,
 4. wspierających,
 5. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
 6. złoży deklarację członkowską na piśmie,
 7. przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,
 8. deklaruje opłacanie składek członkowskich
 9. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 11. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 12. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 13. Członków zwyczajnych, wspierających i honorowych przyjmuje swoją uchwałą Zarząd.
 14. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 15. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 16. korzystania z pomieszczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
 17. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 18. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 19. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 21. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 22. dbania o rozwój Stowarzyszenia,
 23. przestrzegania Statutu, uchwał władz Stowarzyszenia i regulaminów,
 24. regularnego opłacania składek członkowskich,
 25. uczestniczenia z prawem głosu na Walnym Zebraniu
 26. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 27. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 28. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 29. Utrata członkostwa następuje na skutek:
 30. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
 31. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu:
 • z powodu łamania Statutu
 • nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • na pisemny, uzasadniony wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
 • nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6 miesięcy
 • działania na szkodę Stowarzyszenia,
 • publicznego naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia, jego władz lub członków,
 • prowadzenia działalności godzącej w dobre imię Stowarzyszenia, jego władz lub członków,
 • nie wywiązywania się członka wspierającego z deklarowanej pomocy,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 1. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje mocą uchwały Zarządu.
 2. Uchwała winna być doręczona członkowi na piśmie lub drogą elektroniczną wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie odwołania pod rygorem nieważności.
 3. Odwołanie od uchwały należy złożyć Walnemu Zebraniu Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
 4. Odwołanie podlega rozpoznaniu przez Walne Zebranie Członków w terminie 1 miesiąca.
 5. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. Walne Zebranie Członków,
 3. Zarząd,
 4. Komisja Rewizyjna.
 5. Kadencja władz.
 6. Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów,
 7. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
 8. Jeśli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ich członków w głosowaniu jawnym. Uchwały podjęte przez Walne Zebranie Członków
  w tzw. drugim terminie Zebrania, tj. po co najmniej półgodzinnym odroczeniu Zebrania, są ważne bez względu na liczbę obecnych członków. Na wniosek osoby uprawnionej do udziału w głosowaniu głosowanie przebiega w trybie głosowania tajnego.
 9. W razie zmniejszenia się liczby stałych członków Zarządu względnie składu Komisji Rewizyjnej, uzupełnienie składu tych władz następuje w trybie kooptacji spośród osób, które na Walnym Zebraniu Członków otrzymały kolejno największe liczby głosów. W razie przekroczenia połowy składu władz przez osoby dokooptowane, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Zwołane w tym celu Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno odbyć się przed upływem 3 miesięcy od daty przekroczenia połowy składu władz przez osoby dokooptowane.
 10. W razie wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu, zaistniałego przed upływem połowy kadencji, wybór na tę funkcje jest dokonywany przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, odbywające się w tym celu przed upływem 3 miesięcy od daty zaistnienia wakatu. Wyboru określonych osób na tę funkcje po upływie połowy kadencji dokonują członkowie Zarządu ze swego grona.
 11. Funkcja pełniona w Zarządzie Stowarzyszenia nie może być łączona z funkcją w Komisji Skrutacyjnej.
 12. W Zarządzie i Komisji Skrutacyjnej Stowarzyszenia mogą zasiadać jedynie osoby niekarane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
 13. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 14. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 15. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 16. Walne Zebranie Członków może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.
 17. Walne Zebranie Członków Zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 18. Walne Zebranie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 19. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.
 20. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
 21. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 22. uchwalanie zmian Statutu,
 23. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 24. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 25. uchwalanie budżetu,
 26. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 27. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 28. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 29. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 30. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 31. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i określeniu celu, na który przeznacza się jego majątek,
 32. rozpoznawanie odwołań od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia,
 33. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 członków w tym Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
 5. realizacja celów Stowarzyszenia,
 6. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 7. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 8. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia oraz zatrudnianie pracowników,
 10. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 11. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 12. przyjmowanie i usuwanie członków,
 13. określanie składek członkowskich
 14. rozstrzyganie sporów między członkami wynikłych z ich działalności w Stowarzyszeniu oraz spraw dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia.
 15. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 16. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Przewodniczącego wybiera Komisja Rewizyjna ze swego grona na pierwszym spotkaniu.
 17. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. Dokonuje co najmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności i gospodarności.
 18. Organizację pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.
 19. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 20. kontrolowanie działalności Zarządu,
 21. ocena pracy Zarządu, sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia,
 22. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków oceny sprawozdania Zarządu wraz z wnioskiem o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium,
 23. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 24. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
 25. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 26. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd,
 27. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 28. Głosowanie winno być poprzedzone uzyskaniem zgody kandydata na kandydowanie.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 2. ze składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,
 3. b) dochodów z własnej działalności, odsetek i dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 4. darowizn, spadków, zapisów,
 5. dotacji, ofiarności publicznej, subwencji, udziałów i lokat,
 6. dochodów ze środków finansowych, z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych,
 7. dochody ze zbiórek, aukcji, wystaw i imprez publicznych,
 8. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane na rachunkach bankowych Stowarzyszenia.
 9. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 10. Środki pieniężne mogą być lokowane w udziałach, akcjach, obligacjach, papierach wartościowych, jednostkach uczestnictwa w funduszach.
 11. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 13. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 14. Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi osoby te pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwane dalej „osobami bliskimi”.
 15. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż wobec osób trzecich.
 16. Zabronione jest dokonywanie na innych zasadach, niż w oparciu o porównywanie ofert, zakupów towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu rejestrowego.
 4. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania nie stanowi inaczej.
 5. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
 6. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  i innych obowiązujących przepisów prawa.